Biography of Lord Byron, English Poet and Aristocrat

Early Life Lord Byron was born in 1788 in London under the full name George Gordon Noel, sixth Baron Byron. He was raised in Aberdeen, Scotland, by his mother after his father fled the family and died in 1791 in France. Byron inherited his title at the age of 10, though he later adopted his … Continue reading Biography of Lord Byron, English Poet and Aristocrat

Grammar: Prepositions to, into, by

TO We say go/come/travel to a place or event. e.g.  go to America        return to Italy      drive to the airport come to my house    take him to hospital        to be sent to prison we also say: on my way to…/ a journey to …/a trip to…/welcome to… BEEN TO  We … Continue reading Grammar: Prepositions to, into, by

Մասնագիտական ուսուցում նախագիծ. 27.04.20 — 01.05.20

Մաս 1 <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>JavaScript</title> <meta charset = "utf-8"> </head> <body> <div style = "background:#0ff; font-size: 22px;"> <script> /* var date = new Date(); var text = "year = " + date.getFullYear(); text += "\nmonth = " + date.getMonth(); text += "\nday = " + date.getDate(); text += "\nhour = " + date.getHours(); … Continue reading Մասնագիտական ուսուցում նախագիծ. 27.04.20 — 01.05.20

Lord Byron and the Armenian Language

On December 2, 1816, Lord Byron arrived at the Monastery of Mekhitarists in Venice to study the Armenian language. With the help of the abbots from the monastery of the island of San Lazzaro degli Armeni (Saint Lazarus of the Armenians), the poet got actively acquainted with the Armenian manuscripts and later would speak about the Armenian culture with … Continue reading Lord Byron and the Armenian Language

Մասնագիտական ուսուցում նախագիծ. ապրիլի 20 — 24

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>JavaScript</title> <meta charset = "utf-8"> </head> <body> <div style = "background:#0ff; font-size: 22px;"> <script> /* var text = "PI = " + Math.PI; text+= "\n E = " + Math.E; text+= "\n abs = " + Math.abs(-9); text+= "\n sin = " + Math.sin(32); text+= "\n random = " + Math.random(); … Continue reading Մասնագիտական ուսուցում նախագիծ. ապրիլի 20 — 24

ԲԱՐԵՎ, ԹԱԽԻԾ

Մնաս բարով, թախիծ, Եվ բարև, թախիծ, Դու, որ լցված ես գծերի միջև այս առաստաղի Դու, որ լցված ես աչքերի մեջը իմ սիրած մարդու Դու չե՛ս վատթարը ամեն ցավերից, Քանզի շրթունքն էլ ամենատխուր Դավաճանաբար ազդարարում է Քո գոյությունը Մեն մի ժպիտով: Դե, բարև, թախիծ, Սերը սիրելի մեր մարմինների Եվ հզորությունը միևնույն սիրո, Որ ասես հրեշ առանց … Continue reading ԲԱՐԵՎ, ԹԱԽԻԾ

Անդրե Մորուա — Մանուշակներ ամեն չորեքշաբթի

Ջեննի Սորբիեն ամբողջ ճաշկերույթի ընթացքում շլացուցիչ էր եղել: Դերասանական տաղանդով պատմված և վիպասանի հանճարով համեմված անեկդոտներն ու պատմվածքները միահյուսվել էին անսպառ եռանդով: Լեոն Լորանի հյուրերը հմայված, խանդավառված, լիովին տարված, տպավորություն ունեին, թե հիանալի ժամեր էին ապրում ժամանակի սահմաններից էլ դուրս: -Գրեթե ժամը չորսն է և օրն էլ չորեքշաբթի է: Դե գիտեք, Լեոն, որ սա այն օրն … Continue reading Անդրե Մորուա — Մանուշակներ ամեն չորեքշաբթի